Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Η ανάθεσις της Διευθύνσεως του Τηλεφωνικού γραφείου Λοσνίτσης (: Γέρμα Καστορίας) εις τον δημοδιδάσκαλον Γεωργ. Κ. Παπαϊωάννου. Έτος 1925.

Ο αείμνηστος Γερμανιώτης δάσκαλος
Γεώργιος Κ. Παπαϊωάννου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΑΧ. ΤΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 4948
Εν Κοζάνη τη 10 Δεκεμβρίου 1925

Προς
Το Τηλεφ. γραφείον Λοσνίτσης
Λοσνίτσαν

Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπ’ αριθ. 47131 διαταγήν της Γενικής Διοικήσεως προς την Τ. Τ. Επιθεώρησιν προς γνώσιν και δια την απόληψιν των γραφικών.
Ο Διευθύνων
       τ.υ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
αριθ. 47131
Εν Θεσ/νίκη 3 Δεκεμβρίου 1925
Ταχ. Τηλ. Επιθεώρησιν
Δυτικής Μακεδονίας
Κοζάνην

Λαβόντες υπ΄όψει την υπ. αριθ. 1921 ε.ε. αναφοράν υμών εγκρίνομεν την ανάθεσιν της Διευθύνσεως του Τηλεφωνικού γραφείου Λοσνίτσης εις τον δημοδιδάσκαλον Γεωργ. Κ. Παπαϊωάννου από της 20 Οκτωβρίου ε.έ αφ’ ης ανέλαβε ταύτην αντί του Χρυσοστόμου Δόβα απαλλασσομένου των καθηκόντων του.
Ο Γενικός Διοικητής

Α. Παναγιωτόπουλος.

Φωτοαντίγραφο τού παρουσιαζόμενου
Εγγράφου. Μας το απέστειλε
η κ. 'Ασπα Ι. Παπαϊωάννου.
Την ευχαριστούμε.

Δάσκαλοι και οι μαθητές του Δημ. Σχολείου Γέρμα,
περί το έτος 1925.  Ο  δάσκαλος με το παπιγιόν
είναι ο Γεώργιος Κ. Παπαϊωάννου. Διακρίνονται 

επίσης, ο δάσκαλος Στυλιανός Αγγελής, η δασκάλα 
Αικατερίνη Δούφλια με τον γιο της Ζήση Αθ. Πέλκα,
 και αριστερά ο Μήτας Καραδήμος
και ο  ιερέας π. Γεώργιος Παπατζήμος.

Γερμανιώτες γευματίζουν στην εξοχή, περί το έτος 1960.
Διακρίνονται εξ αριστερών, ο δάσκαλος Αγγελής Αγγελής,
ο δάσκαλος Γιώργος Κ. Παπαϊωάννου, ο Γιάννης
Γ. Παπαϊωάννου (;), άγνωστος, ο δάσκαλος Δημήτριος
 Παπαλάμπρος (όρθιος), ο Λάμπρος Γ. Παπαλάμπρος
 και ο Κώστας Γ. Δούφλιας.


Το πανέμορφο Χωριό "Ο Γέρμας Καστοριάς".